Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

REKRUTACJA 2017/2018

Z przyjemnością informujemy obecnych i przyszłych Wychowanków i Ich Rodziców o rozpoczęciu rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

Ustala się następujące terminy oraz zasady rekrutacji uczniów do placówki na rok szkolny 2017/2018:

 1. Rekrutacja młodzieży na rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się 24 kwietnia 2017 r.
 2. Termin składania podań dla:

– uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie upływa 26 maja 2017 r.

– uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz upływa 16 czerwca 2017 r.

 1. Młodzież aktualnie przebywająca w Bursie składa kwestionariusz osobowy w pokoju nauczycielskim Bursy.
 2. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego wraz ze zdjęciem w pokoju nauczycielskim Bursy w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00-18.00, w piątek w godzinach od 10.00-15.00 lub przesłanie podania drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@akcesweb.kylos.pl
 3. Kwestionariusze o przyjęcie do Krakowskiej Bursy Szkolnej przyjmowane będą w podanych wyżej terminach oraz godzinach naboru.
 4. Kwestionariusze można pobrać ze strony internetowej Bursy www.bursakrakowska.pl lub osobiście w pokoju nauczycielskim Bursy.
 5. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie przejdą dwa etapy rekrutacji.

– Pierwszy etap to złożenie kwestionariusza osobowego w sekretariacie Bursy lub przesłanie drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2017 r.

– Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w terminie od dnia złożenia kwestionariusza do 23 czerwca 2017 r.

Podania kandydatów, którzy spóźnią się na umówione spotkanie więcej aniżeli 15 minut, lub nie powiadomią o przełożeniu spotkania na inny dzień lub godzinę zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 1. O przyjęciu do Krakowskiej Bursy Szkolnej rozstrzyga Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Dyrektor Bursy.
 2. Podania o przyjęcie do Bursy zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną dla:

– uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie do 23 czerwca 2017 r.

– uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz 3 lipca 2017 r.

 1. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydatów o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do placówki w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia rozpatrzenia podań.
 2. Miejsce w Krakowskiej Bursie Szkolnej przyznaje się na jeden rok szkolny.
 3. Kandydaci przyjęci do Bursy zobowiązani są dostarczyć (drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą) skan lub oryginał podpisanej umowy do dnia 11 lipca 2017 r. Brak dostarczenia dokumentu jest równoznaczne ze skreśleniem z listy osób przyjętych.
 4. Wychowanek, który nie został przyjęty do Bursy może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 5. W przypadku wolnych miejsc w placówce wychowanek może być przyjęty do Bursy także w ciągu roku szkolnego, po pozytywnej opinii Dyrektora Bursy.
 6. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, o terminie kolejnego naboru, informacja zostanie opublikowana na stronie Krakowskiej Bursy Szkolnej bursakrakowska.pl
 7. Dni otwarte Bursy w dniach 27 -29 czerwca 2017 r. w godzinach 10:00-16:00.

 

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy: kwestionariusz-2017-2018

Umowa: umowa-2017-kbs

Regulamin: regulamin-2017_2018-kbs