Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

PŁATNOŚĆ ZA MARZEC 2021

Ustala się następujące terminy oraz zasady rekrutacji wychowanków do Bursy na rok szkolny 2021/2022:

 1. Rekrutacja młodzieży na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się 26 kwietnia 2021r.
 2. Termin składania podań dla:
  • uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie upływa 31 maja 2021r.
  • uczniów starających się pierwszy raz o miejsce w Bursie upływa20 czerwca 2021r.
 3. Młodzież aktualnie przebywająca w Bursie składa kwestionariusz osobowy z symbolem A.
 4. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego z symbolem B.
 5. Kwestionariusze A i B przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na email: sekretariat@bursakrakowska.plProsimy o wypełnianie formularzy DRUKOWANYMI LITERAMI! Wszystkie rubryki muszą zostać uzupełnione!!! Prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi, aby w kwestionariuszach podawać adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego obojga Rodziców i Wychowanka (adres e-mail z uwagi na zawieranie umowy drogą elektroniczną musi być różny dla każdego z rodziców. To samo dotyczy numeru telefonu). Kwestionariusze A (obecni wychowankowie) i B (nowi wychowankowie) można pobrać ze strony internetowej Bursy pl
 6. Wszyscy kandydaci starający się o miejsce w Bursie na rok szkolny 2021/2022, po złożeniu kwestionariusza osobowego A lub B otrzymają unikatowy, własny numer identyfikacyjny, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na zwrotny adres e-mail.
  • przyjęciu kandydata do Krakowskiej Bursy Szkolnej rozstrzygać będzie Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Dyrektor Bursy.
 7. Bursa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w razie potrzeby z osobami starającymi się pierwszy raz o miejsce w Bursie i ich rodzicami rozmowy w trybie online.
 8. Podania o przyjęcie do Bursy zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną dla:
 9. uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie do 07 czerwca 2021r.
 10. uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz 25 czerwca 2021r.
 11. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydatów o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Bursy w terminie do 4 dni roboczych od zakończenia rozpatrzenia podań, ogłaszając wynik rekrutacji na stronie Krakowskiej Bursy Szkolnej plz wykorzystaniem unikatowych numerów identyfikacyjnych.
 12. Miejsce w Krakowskiej Bursie Szkolnej przyznaje się na jeden rok szkolny, a kandydaci przyjęci do Bursy zobowiązani są do:

Obecni wychowankowie

 • podpisania umowy elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy do dnia 19 czerwca 2021r. (podpisanie dokumentu elektronicznie nie wiąże się z żadnymi kosztami, dedykowana platforma dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów, czy zawieranie umów)
 • dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł do dnia 19 czerwca 2021r.

Nowi wychowankowie