Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

PRACA BURSY W DNIACH WPROWADZONEJ NAUKI ZDALNEJ W SZKOŁACH

Ustala się następujące terminy oraz zasady rekrutacji wychowanków do Bursy na rok szkolny 2022/2023:

 1. Rekrutacja młodzieży na rok szkolny 2022/2022 rozpoczyna się 26 kwietnia 2022r.
 2. Termin składania podań dla:
  • uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie upływa 31 maja 2022r.
  • uczniów starających się pierwszy raz o miejsce w Bursie upływa 20 czerwca 2022r.
 3. Młodzież aktualnie przebywająca w Bursie składa kwestionariusz osobowy z symbolem A.
 4. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego z symbolem B.
 5. Wszyscy kandydaci starający się o miejsce w Bursie na rok szkolny 2021/2022, po złożeniu kwestionariusza osobowego A lub B otrzymają unikatowy, własny numer identyfikacyjny, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na zwrotny adres e-mail.
  • przyjęciu kandydata do Krakowskiej Bursy Szkolnej rozstrzygać będzie Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Dyrektor Bursy.
 6. Bursa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w razie potrzeby z osobami starającymi się pierwszy raz o miejsce w Bursie i ich rodzicami rozmowy w trybie online.
 7. Podania o przyjęcie do Bursy zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną dla:
 8. uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie do 07 czerwca 2022r.
 9. uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz 25 czerwca 2022r.
 10. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydatów o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Bursy w terminie do 4 dni roboczych od zakończenia rozpatrzenia podań, ogłaszając wynik rekrutacji na stronie Krakowskiej Bursy Szkolnej plz wykorzystaniem unikatowych numerów identyfikacyjnych.
 11. Miejsce w Krakowskiej Bursie Szkolnej przyznaje się na jeden rok szkolny, a kandydaci przyjęci do Bursy zobowiązani są do:

Obecni wychowankowie

 • podpisania umowy elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy do dnia 19 czerwca 2022r. (podpisanie dokumentu elektronicznie nie wiąże się z żadnymi kosztami, dedykowana platforma dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów, czy zawieranie umów)
 • dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł do dnia 19 czerwca 2022r.

Nowi wychowankowie

 • podpisania umowy elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy nastąpi do dnia 06 sierpnia 2022 r.  – termin może ulec zmianie w przypadku przesunięcia naboru do klas I szkół ponadpodstawowych (podpisanie dokumentu elektronicznie nie wiąże się z żadnymi kosztami, dedykowana platforma dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów, czy zawieranie umów)
 • dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł do dnia 06 sierpnia 2022r.  – termin może ulec zmianie w przypadku przesunięcia naboru do klas I szkół ponadpodstawowych

Rozpocznij rekrutację

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur quis velit eu ipsum accumsan pellentesque. Quisque sit amet odio eu purus suscipit vehicula vel iaculis lectus. Aenean tincidunt dignissim velit, vitae malesuada dolor vestibulum et. Nunc nibh diam, commodo id aliquet a, mollis et ligula.

Obecni wychowankowie

Młodzież aktualnie przebywająca w Bursie składa kwestionariusz osobowy z symbolem A.

Nowi wychowankowie

Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego z symbolem B.

Niepodpisanie umowy w wyżej wymienionych terminach jest równoznaczne ze skreśleniem z listy osób przyjętych.
 • Wychowanek, który nie został przyjęty do Bursy może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 • W przypadku wolnych miejsc w placówce wychowanek może być przyjęty do Bursy także w ciągu roku szkolnego, po pozytywnej opinii Dyrektora Bursy.
 • W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, informacja o terminie kolejnego naboru zostanie opublikowana na stronie Krakowskiej Bursy Szkolnej bursakrakowska.pl

Warunki pobytu w Bursie

Poziom opłat w Bursie w nowym roku szkolnym 2022/2023 będzie zbliżony do tegorocznych. Ewentualny wzrost opłaty (jeżeli nastąpi w wyniku wzrostu kosztów) może wynieść maksymalnie do 1 zł za osobodzień.

Obecne warunki przedstawiają się następująco:

 • czesne za miesiąc: 260 zł  (stała kwota bez względu na nieobecności w Bursie)
 • stawka żywieniowa dzienna: 14 zł (tylko w dni nauki szkolnej, odpisy od 5 dni nieobecności – po zgłoszenia przesłanego wyłącznie drogą elektroniczną)
 • bezzwrotna opłata wpisowa: 100 zł
 • weekendy wyjazdowe (harmonogram będzie ustalony w sierpniu br. – średnio będą to dwa weekendy w miesiącu)
 • pozostałe informacje będą sukcesywnie udostępniane na stronie bursakrakowska.pl

W przypadku ograniczenia działalności Bursy z uwagi na pandemię Covid-19

W sytuacji wprowadzenia w roku szkolnym 2022/2023 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym Bursy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych nastąpi zwolnienie z opłat za:

  • zakwaterowanie za dany miesiąc kalendarzowy – jeżeli czasowe ograniczenie funkcjonowania Bursy dotyczy całego, pełnego miesiąca kalendarzowego,
  • całodzienne wyżywienie – za cały okres czasowego ograniczenia funkcjonowania Bursy.