Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

Rekrutacja 2018/2019

REKRUTACJA 2018/2019

Ustala się następujące terminy oraz zasady rekrutacji uczniów do placówki na rok szkolny 2018/2019:

 1. Rekrutacja młodzieży na rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna się 23 kwietnia 2018 r.
 2. Termin składania podań dla:

– uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie upływa 28 maja 2018 r.

– uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz upływa 04 czerwca 2018 r.

 1. Młodzież aktualnie przebywająca w Bursie składa kwestionariusz osobowy w pokoju nauczycielskim Bursy.
 2. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego wraz ze zdjęciem w pokoju nauczycielskim Bursy w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00-18.00, w piątek w godzinach od 10.00-15.00 lub przesłanie podania drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@akcesweb.kylos.pl
 3. Kwestionariusze o przyjęcie do Krakowskiej Bursy Szkolnej przyjmowane będą w podanych wyżej terminach oraz godzinach naboru.
 4. Kwestionariusze można pobrać ze strony internetowej Bursy www.bursakrakowska.pl lub osobiście w pokoju nauczycielskim Bursy od dnia 23 kwietnia 2018 r.
 5. Wszyscy kandydaci starający się o miejsce w Bursie na rok szkolny 2018/2019, po złożeniu kwestionariusza osobowego otrzymają indywidualny numer identyfikacyjny. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie Krakowskiej Bursy Szkolnej z użyciem nadanych numerów identyfikacyjnych.

Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie przejdą dwa etapy rekrutacji:

– Pierwszy etap to złożenie kwestionariusza osobowego w sekretariacie Bursy lub przesłanie drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 04 czerwca 2018 r.

– Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem i rodzicem/opiekunem prawnym w terminie od dnia złożenia kwestionariusza do 18 czerwca 2018 r.

Podania kandydatów, którzy spóźnią się na umówione spotkanie więcej aniżeli 15 minut, lub nie powiadomią o przełożeniu spotkania na inny dzień lub godzinę zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

8. O przyjęciu kandydata do Krakowskiej Bursy Szkolnej rozstrzygać będzie Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Dyrektor Bursy

9. Podania o przyjęcie do Bursy zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną dla:

– uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie do 08 czerwca 2018 r.

– uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz 25 czerwca 2018 r.

10. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydatów o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do placówki w terminie do 4 dni roboczych od zakończenia rozpatrzenia podań, ogłaszając wynik      rekrutacji na stronie Krakowskiej Bursy Szkolnej bursakrakowska.pl  z wykorzystaniem indywidualnych numerów identyfikacyjnych.

11. Miejsce w Krakowskiej Bursie Szkolnej przyznaje się na jeden rok szkolny.

12. Kandydaci przyjęci do Bursy zobowiązani są:

Obecni Wychowankowie

Nowi Wychowankowie

> dostarczyć oryginał podpisanej umowy do dnia       22 czerwca 2018 r.

> dokonać bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł do dnia 22 czerwca 2018 r.

 > przesłać skan podpisanej umowy drogą    mailową na   adres:sekretariat@akcesweb.kylos.pl  do dnia 12 lipca 2018 r.

> dokonać bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł do dnia 12 lipca 2018 r.

> dostarczyć oryginał podpisanej umowy w terminie od dnia 28 sierpnia 2018 r. do dnia 02 września 2018 r. w godzinach pracy bursy.

> godziny pracy bursy zostaną opublikowane  na stronie Krakowskiej Bursy Szkolnej.

 

Brak dostarczenia podpisanej umowy w wyżej wymienionych terminach oraz brak wpłaty opłaty wpisowej będzie równoznaczny ze skreśleniem z listy osób przyjętych.

13. Wychowanek, który nie został przyjęty do Bursy może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

14. W przypadku wolnych miejsc w placówce wychowanek może być przyjęty do Bursy także w ciągu roku szkolnego, po pozytywnej opinii Dyrektora Bursy.

15. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, o terminie kolejnego naboru, informacja zostanie opublikowana na stronie Krakowskiej Bursy Szkolnej bursakrakowska.pl

16. Dni otwarte Bursy w dniach 26 -29 czerwca 2018 r. w godzinach 10:00-16:00.

 

Informacje dotyczące roku szkolnego 2018/2019

 • czesne za miesiąc: 220 zł  (stała kwota bez względu na nieobecności w Bursie)
 • stawka żywieniowa dzienna: 12 zł (tylko w dni nauki szkolnej; odpisy od 5 dni nieobecności, po zgłoszeniu przesłanego tylko drogą elektroniczną)
 • bezzwrotna opłata wpisowa: 100 zł
 • weekendy wyjazdowe (harmonogram będzie ustalony w sierpniu br. – średnio będą to dwa weekendy w miesiącu)

 

Dokumenty do pobrania: