Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

Rekrutacja 2019/2020

REKRUTACJA 2019/2020

Ustala się następujące terminy oraz zasady rekrutacji uczniów do placówki na rok szkolny 2019/2020:

 1. Rekrutacja młodzieży na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się 24 kwietnia 2019 r.
 2. Termin składania podań dla:

– uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie upływa 19 maja 2019 r.

– uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz upływa 27 maja 2019 r.

 1. Młodzież aktualnie przebywająca w Bursie składa kwestionariusz osobowy w pokoju nauczycielskim Bursy.
 2. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego wraz ze zdjęciem w pokoju nauczycielskim Bursy w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00-18.00, w piątek w godzinach od 10.00-15.00 lub przesłanie podania drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@akcesweb.kylos.pl
 3. Kwestionariusze o przyjęcie do Krakowskiej Bursy Szkolnej przyjmowane będą w podanych wyżej terminach oraz godzinach naboru.
 4. Kwestionariusze można pobrać ze strony internetowej Bursy www.bursakrakowska.pl lub osobiście w pokoju nauczycielskim Bursy od dnia 24 kwietnia 2019 r.
 5. Wszyscy kandydaci starający się o miejsce w Bursie na rok szkolny 2019/2020, po złożeniu kwestionariusza osobowego otrzymają unikatowy, własny numer identyfikacyjny. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie Krakowskiej Bursy Szkolnej z użyciem nadanych numerów identyfikacyjnych.

Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie przejdą dwa etapy rekrutacji:

– Pierwszy etap to złożenie kwestionariusza osobowego w sekretariacie Bursy lub przesłanie drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2019 r.

– Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem i rodzicem/opiekunem prawnym w terminie od dnia złożenia kwestionariusza do 16 czerwca 2019 r.

Podania kandydatów, którzy spóźnią się na umówione spotkanie więcej aniżeli 15 minut, lub nie powiadomią o przełożeniu spotkania na inny dzień lub godzinę zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 1. O przyjęciu kandydata do Krakowskiej Bursy Szkolnej rozstrzygać będzie Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Dyrektor Bursy.
 1. Podania o przyjęcie do Bursy zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną dla:

– uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie do 03 czerwca 2019 r.

– uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz 25 czerwca 2019 r.

 1. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydatów o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do placówki w terminie do 4 dni roboczych od zakończenia rozpatrzenia podań, ogłaszając wynik rekrutacji na stronie Krakowskiej Bursy Szkolnej bursakrakowska.pl z wykorzystaniem unikatowych  numerów identyfikacyjnych.
 1. Miejsce w Krakowskiej Bursie Szkolnej przyznaje się na jeden rok szkolny.
 2. Kandydaci przyjęci do Bursy zobowiązani są:
Obecni Wychowankowie Nowi Wychowankowie
dostarczyć oryginał podpisanej umowy do dnia       19 czerwca 2019 r.

dokonać bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł do dnia 19 czerwca 2019 r.

przesłać skan podpisanej umowy drogą mailową na adres:sekretariat@akcesweb.kylos.pl  do dnia 12 lipca 2019 r.

dokonać bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł do dnia 12 lipca 2019 r.

Dostarczyć oryginał podpisanej umowy w terminie od dnia 28 sierpnia 2019 r. do dnia 02 września 2019 r. w godzinach pracy bursy.

Godziny pracy bursy zostaną opublikowane  na stronie Krakowskiej Bursy Szkolnej.

 

 

Brak dostarczenia podpisanej umowy w wyżej wymienionych terminach jest równoznaczny ze skreśleniem z listy osób przyjętych.

 1. Wychowanek, który nie został przyjęty do Bursy może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 2. W przypadku wolnych miejsc w placówce wychowanek może być przyjęty do Bursy także w ciągu roku szkolnego, po pozytywnej opinii Dyrektora Bursy.
 3. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, o terminie kolejnego naboru, informacja zostanie opublikowana na stronie Krakowskiej Bursy Szkolnej bursakrakowska.pl
 4. Dni otwarte Bursy w dniach 24-27 czerwca 2019 r. w godzinach 10:00-16:00.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

 • czesne za miesiąc: 230 zł  (stała kwota bez względu na nieobecności w Bursie)
 • stawka żywieniowa dzienna: 14 zł (tylko w dni nauki szkolnej; odpisy od 5 dni nieobecności, po zgłoszeniu przesłanego tylko drogą elektroniczną)
 • bezzwrotna opłata wpisowa: 100 zł
 • weekendy wyjazdowe (harmonogram będzie ustalony w sierpniu br. – średnio będą to dwa weekendy w miesiącu)
 • pozostałe informacje będą udostępniane na stronie www.bursakrakowska.pl

 

Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz-2019-2020

Regulamin 2019_2020

umowa 2019_2020- KBS

Oświadczenie_RODO

Oświadczenie