Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

UMOWY NA ROK SZKOLNY 2021_2022 DLA NOWYCH WYCHOWANKÓW

Ustala się następujące terminy oraz zasady rekrutacji wychowanków do Bursy na rok szkolny 2021/2022:

 1. Rekrutacja młodzieży na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się 26 kwietnia 2021r.
 2. Termin składania podań dla:
  • uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie upływa 31 maja 2021r.
  • uczniów starających się pierwszy raz o miejsce w Bursie upływa20 czerwca 2021r.
 3. Młodzież aktualnie przebywająca w Bursie składa kwestionariusz osobowy z symbolem A.
 4. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego z symbolem B.
 5. Wszyscy kandydaci starający się o miejsce w Bursie na rok szkolny 2021/2022, po złożeniu kwestionariusza osobowego A lub B otrzymają unikatowy, własny numer identyfikacyjny, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na zwrotny adres e-mail.
  • przyjęciu kandydata do Krakowskiej Bursy Szkolnej rozstrzygać będzie Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Dyrektor Bursy.
 6. Bursa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w razie potrzeby z osobami starającymi się pierwszy raz o miejsce w Bursie i ich rodzicami rozmowy w trybie online.
 7. Podania o przyjęcie do Bursy zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną dla:
 8. uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie do 07 czerwca 2021r.
 9. uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz 25 czerwca 2021r.
 10. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydatów o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Bursy w terminie do 4 dni roboczych od zakończenia rozpatrzenia podań, ogłaszając wynik rekrutacji na stronie Krakowskiej Bursy Szkolnej plz wykorzystaniem unikatowych numerów identyfikacyjnych.
 11. Miejsce w Krakowskiej Bursie Szkolnej przyznaje się na jeden rok szkolny, a kandydaci przyjęci do Bursy zobowiązani są do:

Obecni wychowankowie

 • podpisania umowy elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy do dnia 19 czerwca 2021r. (podpisanie dokumentu elektronicznie nie wiąże się z żadnymi kosztami, dedykowana platforma dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów, czy zawieranie umów)
 • dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł do dnia 19 czerwca 2021r.

Nowi wychowankowie

 • podpisania umowy elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy nastąpi do dnia 06 sierpnia 2021 r.  – termin może ulec zmianie w przypadku przesunięcia naboru do klas I szkół ponadpodstawowych (podpisanie dokumentu elektronicznie nie wiąże się z żadnymi kosztami, dedykowana platforma dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów, czy zawieranie umów)
 • dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł do dnia 06 sierpnia 2021r.  – termin może ulec zmianie w przypadku przesunięcia naboru do klas I szkół ponadpodstawowych
Niepodpisanie umowy w wyżej wymienionych terminach jest równoznaczne ze skreśleniem z listy osób przyjętych.
 • Wychowanek, który nie został przyjęty do Bursy może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 • W przypadku wolnych miejsc w placówce wychowanek może być przyjęty do Bursy także w ciągu roku szkolnego, po pozytywnej opinii Dyrektora Bursy.
 • W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, informacja o terminie kolejnego naboru zostanie opublikowana na stronie Krakowskiej Bursy Szkolnej bursakrakowska.pl

Warunki pobytu w Bursie

Poziom opłat w Bursie w nowym roku szkolnym 2021/2022 będzie zbliżony do tegorocznych. Ewentualny wzrost opłaty (jeżeli nastąpi w wyniku wzrostu kosztów) może wynieść maksymalnie do 1 zł za osobodzień.

Obecne warunki przedstawiają się następująco:

 • czesne za miesiąc: 260 zł  (stała kwota bez względu na nieobecności w Bursie)
 • stawka żywieniowa dzienna: 14 zł (tylko w dni nauki szkolnej, odpisy od 5 dni nieobecności – po zgłoszenia przesłanego wyłącznie drogą elektroniczną)
 • bezzwrotna opłata wpisowa: 100 zł
 • weekendy wyjazdowe (harmonogram będzie ustalony w sierpniu br. – średnio będą to dwa weekendy w miesiącu)
 • pozostałe informacje będą sukcesywnie udostępniane na stronie bursakrakowska.pl

W przypadku ograniczenia działalności Bursy z uwagi na pandemię Covid-19

W sytuacji wprowadzenia w roku szkolnym 2021/2022 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym Bursy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych nastąpi zwolnienie z opłat za:

  • zakwaterowanie za dany miesiąc kalendarzowy – jeżeli czasowe ograniczenie funkcjonowania Bursy dotyczy całego, pełnego miesiąca kalendarzowego,
  • całodzienne wyżywienie – za cały okres czasowego ograniczenia funkcjonowania Bursy.